Newsletter

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení.

1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.svedske-nadobi.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Bez souhlasu s těmito podmínkami nelze učinit objednávku, tedy uzavřít platnou kupní smlouvu. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Provozovatelem internetového obchodu www.svedske-nadobi.cz je Ing. Jan Kafka, Plynární 1517/2, Říčany u Prahy 25101, IČ:74118340, DIČ:CZ7212310006, živnostenský list vydán: Městký úřad v Říčanech, Odbor-Obecní živnostenský úřad, 251 01 Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Č. j.: OOŽU/2215/2010/ste/3

Prodejcem a dodavatelem zboží je ASTRA - CZ s.r.o. se sídlem v Č. Budějovicích, Sokolská 195/10, PSČ 37005, IČO: 26086395, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 13180.

 

Vymezení pojmů.

1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

2. Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je kupující.

3. Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Pravidla obchodu.

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s platebními a dodacími podmínkami, reklamačním řádem a možností odstoupení od smlouvy a taktéž se seznámil s veškerými informacemi uváděnými v tomto internetovém obchodu, zejména se specifikací, specifičností, vlastnostech, zvláštnostech a povaze prodávaného zboží. Odesláním závazné objednávky vzniká smlouva.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře - tak aby vám objednávka mohla být bez problémů doručena. Za případné nepřesné či chybné údaje a s tím spojené případné komplikace(např. nedoručitelnost zásilky) si zodpovídá každý objednávající sám. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Veškerá nabídka i ceny zůstávají v platnosti do odvolání nebo do změny. Při závazné objednávce platí taková nabídka a ceny které byly v daném okamžiku prezentovány a nelze je ze strany kupujícího měnit, vyžadovat něco jíného, podmiňovat objednávku něčím jiným a dodatečným. Náklady na použití komunikačních prostředků si obě strany hradí sami za sebe(kupující i prodávající). Pozn.: kupující při koupi souhlasí se zasláním (zasíláním) informací a nabídek od naší firmy.

4. Prodejce si vyhrazuje právo kupujícího telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

5. Stornovat potvrzenou objednávku ze strany kupujícího lze do 1 hodiny od objednání. Prodejce , nebo provozovatel internetového obchodu může závaznou objednávku stornovat (kdykoliv) pokud není zboží skladem nebo dostupné anebo pokud je objednávka v rozporu s Obchodními podmínkami a to bez upozornění.Taktéž již stvrzená objednávka může být ze strany prodávajícího bez dalšího upozornění stornována, jedná-li se např. o kupujícího který má vůči prodávajícímu dluh (např. poštovné z nevyzvednutých či odmítnutých předešlých zásilek, apod.). Prodejce si taktéž vyhrazuje právo příp. zablokovat přístup při výše uvedeném, falešné či zmatečné objednávce, nevhodném chování, apod.. Prodejce taktéž může požadovat platbu předem, jsou-li jisté pochybnosti o serioznosti objednávky, apod.. U zboží (zásilky), které kupující neodebral a vrátilo se zpět, si prodejce účtuje mimo vynaloženého dopravného(dopravné+balné), ještě 180Kč(vč. DPH) za manipulaci s takto vráceným zbožím.

6. Na veškerý text a obrázky tohoto obchodu je copyright© a bez výslovného povolení autora je zakázáno kopírovat jakékoliv části tohoto textu a obrázků.

 

Objednání zboží - uzavření kupní smlouvy.

1. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.svedske-nadobi.cz odeslaná, popř. prostřednictvím telefonu, učiněná objednávka kupujícího, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky. Toto se vztahuje na zboží které je přímo v nabídce internetového obchodu www.svedske-nadobi.cz. 

2.  Na zboží které není přímo v nabídce internetového obchodu www.svedske-nadobi.cz, je kupující svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 3 měsíců od odeslání objednávky.

3. Provozovatel internetového obchodu potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do 1h po učiněné objednávce. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen provozovateli internetového obchodu oznámit e-mailem, popř.  telefonicky.

4. V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 40% z prodejní ceny zboží.

 

Platební a dodací podmínky - jsou zde.

1. Množstevní slevy při (jednotlivém) nákupu nad: 8000Kč - 5%,  14000Kč - 10%,  18000Kč - 15% (platí pouze při odebrané zásilce a ponechání si zboží).

 

Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího písemnou formou ve 14. denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné spolu s odstoupením přiložit kopiii prodejního dokladu, popř. přímo v odstoupení uvést datum nákupu a prodejního dokladu a uvést bankovní spojení kam mají být finanční prostředky vráceny.

3. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání - pokud takové byly účtovány a zaplaceny, (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Doporučuje se však uvést bankovní spojení, jako nejednodušší a bezproblémový způsob. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět (ne na dobírku), přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů..

4. Pro vrácení plné částky musí být zboží zasláno zpět v původním, nepoužitém, neopotřebovaném a nepoškozeném stavu. Pokud toto není splněno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku. Pokud zákazník vrátí zboží v nepůvodním uspořádání a složení (bude-li např. třeba vyžadovat uvedení zboží do původního stavu určitou manipulaci,  atp.) - bude vrácena částka ve výši max. 80% původní ceny zboží. Pokud zákazník vrátí zboží opotřebované, použité (jevící známky opotřebení, použití), špinavé, apod. - bude vrácena částka ve výši max. 50% původní ceny zboží..

5. Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

 

Práva z vadného plnění.

1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.

3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

4. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na výše uvedené adrese, po předchozí emailové (popř. telefonické) domluvě.

9. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Důležitou součástí těchto podmínek je i sdělení pro kupujícího o specifičnosti, vlastnostech, zvláštnostech a povaze prodávaného zboží, se kterým se má kupující, dle těchto obchodních podmínek, povinnost seznámit, a to zejména v ČKO - zde. Nárok taktéž zaniká pokud:

a) Výrobek byl poškozen při přepravě. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s přepravní službou. Kupující není povinnen takovéto zboží od přepravní služby převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce. Pokud zásilka nejevila vně zjevné poškození, ale poškození zboží bylo zjištěno až po rozbalení zásilky, jedná se taktéž o poškození výrobku během přepravy. Zákazník má povinost ihned informovat (nejpozději do tří dnů) přepravní službu a toto s ní řešit, viz Dodací podmínky. Pozn: zboží je před odesláním prohlíženo a kontrolováno, zcela určitě není naším zájmem zasílat zákazníkovi poškozené či rozbité zboží. Pokud toto nastane, je téměř vždy na vině přepravní služba.
b) Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
c) Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
d) Výrobek byl poškozen působením živlů.
e) Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
f) Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem.

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na výše uvedené adrese, po předchozí emailové (popř. telefonické) domluvě.

7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Důležitou součástí těchto podmínek je i sdělení pro kupujícího o specifičnosti, vlastnostech, zvláštnostech a povaze prodávaného zboží, se kterým se má kupující, dle těchto obchodních podmínek, povinnost seznámit, a to zejména v ČKO - zde. Nárok taktéž zaniká pokud:

a) Výrobek byl poškozen při přepravě. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s přepravní službou. Kupující není povinnen takovéto zboží od přepravní služby převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce. Pokud zásilka nejevila vně zjevné poškození, ale poškození zboží bylo zjištěno až po rozbalení zásilky, jedná se taktéž o poškození výrobku během přepravy. Zákazník má povinost ihned informovat (nejpozději do tří dnů) přepravní službu a toto s ní řešit, viz Dodací podmínky. Pozn: zboží je před odesláním prohlíženo a kontrolováno, zcela určitě není naším zájmem zasílat zákazníkovi poškozené či rozbité zboží. Pokud toto nastane, je téměř vždy na vině přepravní služba.
b) Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
c) Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
d) Výrobek byl poškozen působením živlů.
e) Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
f) Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

 

Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem.

1. Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

 

Další ustanovení.

K mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz.


Ochrana osobních údajů.

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky a společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., provozovateli portálu Heureka.cz. V rámci smluvní dohody, podle pravidel a s pověřením ÚOOÚ, zasílá Heureka.cz anonymní e-mailový dotazník, týkající se spokojenosti zákazníka, na jehož základě vznikají recenze daného internetového obchodu Ověreno zákazníky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. Máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 

Výše uvedené Obchodní podmínky ve formátu PDF jsou ke stažení  zde.